Skip to content

NFC ArtPro

Διαφυλάξτε την Πολιτιστική Κληρονοµιά. Βελτιστοποιείστε την διαχείριση συλλογών και έργων Τέχνης.

Μια ολοκληρωµένη υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων που στοχεύει στην υποστήριξη των εργασιών διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στη βελτίωση της ασφάλειας και στην τεκµηρίωση των διαδικασιών συντήρησης έργων τέχνης και πολιτισµού

Η πλατφόρµα NFC ART PRO αποτελεί µια καινοτόµο λύση βασισµένη στην τεχνολογία NFC, η οποία, κατά τις συνήθεις εργασίες για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, διευκολύνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, ακόµη και από αποµακρυσµένα σηµεία ή τοποθεσίες. Συλλέγει µε ασφάλεια και αναµεταδίδει δεδοµένα µέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και Internet κατά την καταχώρηση, τεκµηρίωση και συντήρηση έργων και µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς. Επιπλέον η υπηρεσία βελτιστοποιεί την ασφάλεια µέσω µιας µοναδικής λειτουργίας καταγραφής των επισκέψεων προσωπικού ασφαλείας σε πραγµατικό χρόνο, ενώ εξυπηρετεί παράλληλα και την λεπτοµερή αναφορά της κατάστασης στα σηµεία ελέγχου που περιλαµβάνονται σε µια τέτοια «περιπολία» σε µουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους.

Οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι µουσείων ή συναφών χώρων µπορούν, πλέον, να έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα για τις κινήσεις και τα δρώµενα των αντικειµένων τέχνης και πολιτισµού, στον χώρο όπου είναι αποθηκευµένα, κατά τη µεταφορά τους σε άλλους χώρους, κατά τη διάρκεια που υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή κατά την έκθεσή τους στο κοινό. Το σύστηµα παρέχει παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, στατιστικά στοιχεία και αναφορές σχετικές µε κάθε καταχωρηµένο έργο τέχνης, καθώς και µε κάθε ελεγχόµενη τοποθεσία ή αρχαιολογικό χώρο.

 

 

Χαρακτηριστικά

 • Ασύρµατη ηλεκτρονική εγγραφή σε πραγµατικό χρόνο και τεκµηρίωση των έργων και αντικειµένων πολιτιστικής κληρονοµιάς.

 • ∆υναµική Αξιολόγηση Κατάστασης ∆ιατήρησης τωναντικειµένων και µνηµείων, µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας.

 • Λήψη και µεταφόρτωση φωτογραφιών για την καταγραφή των έργων τέχνης, των εργασιών συντήρησης και την αναφορά επίβλεψης σε χώρους ή για περιστατικά ασφάλειας.

 • ∆ιαδραστική λειτουργία λήψης τηλεπληροφορίας από ειδικούς επιστήµονες που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές.

 • ∆ιαδικτυακό σύστηµα παρακολούθησης δραστηριοτήτων σε πραγµατικό χρόνο.

 • ∆υνατότητα διαχείρισης πολλαπλών και διάσπαρτων γεωγραφικά τοποθεσιών.

 • Ασύρµατη καταγραφή της δραστηριότητας του προσωπικού σε πραγµατικό χρόνο.

 • ∆ιαχείριση της ροής εργασιών και δυναµική ασύρµατη δροµολόγηση του προσωπικού στα διάφορα σηµεία εξυπηρέτησης.

 • ∆ύο καταστάσεις λειτουργίας

 • Online – όταν υπάρχει επαρκής κάλυψη 3g/gprs

 • Ofline – η συσκευή εισάγει τα µηνύµατα σε µια ουρά αναµονής και τα αποστέλλει µαζικά µόλις επανέλθει η σύνδεση µε το δίκτυο.

 • Ολοκληρωµένη λειτουργία στατιστικής επεξεργασίας και αναφορών επί των δεδοµένων.

Η λύση περιλαµβάνει

 • NFC συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή / και ταµπλέτες για το προσωπικό

 • NFC tag καταγραφής για τα έργα τέχνης

 • NFC tag εγκατεστηµένα στις ελεγχόµενες τοποθεσίες

 • NFC tag ταυτοποίησης για το προσωπικό

 • Κεντρική πλατφόρµα παρακολούθησης της υπηρεσίας διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς

 • Κεντρική εφαρµογή εισαγωγής δεδοµένων και διαχείρισης δραστηριοτήτων προσωπικού

 • Communication Servers που αναλαµβάνουν την ανταλλαγή δεδοµένων και µηνυµάτων over-the-air

Πλεονεκτήµατα

 

 • Ευέλικτη λύση για πολλαπλά σενάρια χρήσης

Το NFC ART PRO µπορεί άµεσα να παραµετροποιηθεί ώστε να καλύπτει πλήθος µουσείων ή διαµορφωµένους χώρους και αξιοθέατα για ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων στον τοµέα της διαχείρισης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

 • Οι αναφορές κατάστασης και παροχής υπηρεσιών εµπλουτίζονται και ψηφιοποιούνται.

Τα δυναµικά ερωτηµατολόγια για κάθε έργο τέχνης ή αξιοθέατο διευκολύνουν τη λήψη λεπτοµερών δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή, οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις και βελτιωµένη επιχειρησιακή πληροφόρηση για κάθε σχετική δραστηριότητα.

 • Πιστοποίηση παρουσίας και ευκολία στη χρήση.

Το άγγιγµα ενός NFC tag µαζί µε την καταγραφή των γεωγραφικών συντεταγµένων αποτελεί πλήρη πιστοποίηση της παρουσίας του προσωπικού και των συνεργείων στο ακριβές σηµείο ελέγχου.

 • Μεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο.

Η κεντρική πλατφόρµα διαχείρισης παρέχει ακριβή εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση όλων των δραστηριοτήτων, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές προγράµµατος. Μπορεί επίσης να αποστείλλει (push) µηνύµατα και ενηµερώσεις προς όλο το προσωπικό που εκτελεί τις σχετικές εργασίες.

 • Ποικιλία σε συσκευές και πλατφόρµες.

Η λύση NFC ART PRO µπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε τηλέφωνο µε δυνατότητες NFC**, δίνοντάς σας πολλές εναλλακτικές στην επιλογή συσκευής.

 • Λειτουργία Ασφαλείας, Συµβάσεις εγγυηµένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA).

Οι περιπολίες ασφαλείας και σχετικές δραστηριότητες µπορούν να προγραµµατιστούν σύµφωνα µε υπάρχοντα συµβάσεις (SLA), ώστε πιθανές παρεκκλίσεις να αποθηκεύονται και να επισηµαίνονται. Πλήθος αναφορές και στατιστικά µπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση των πηγών τυχόν ασυνέπειας.

 • Εγγύηση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσίας.

Η εφαρµογή της φορητής συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί ακόµη και σε χώρους, όπου η κάλυψη σήµατος κινητής τηλεφωνίας δεν είναι εγγυηµένη. Μέσω της δυνατότητας λειτουργίας σε κατάσταση «offline» η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση της και να τις αποστείλει αµέσως µετά την επανασύνδεση στο δίκτυο.

Η εφαρµογή NFC Art Pro αναπτύχθηκε µε την αξιόλογη συµβολή της MuseoTechniki, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη διαχείριση µουσείων και τη συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

**Υποστήριξη για πλατφόρµες Android NFC και JSR 257.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το NFC ArtPro, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε πληροφορίες κόστους, μαζί με μία ανάλυση του τρόπου που το NFC ArtPro θα σας βοηθήσει να διεξάγετε πιο αποδοτικά τις καθημερινές σας επιχειρησιακές διαδικασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο