Οι προσφερόμενες από την QUBITEQ υπηρεσίες συνοψίζονται (ενδεικτικά) στα εξής:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Μελέτες Συστημάτων, Ειδικού Εξοπλισμού & Σκοπιμότητας Έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Μελέτες Δικτύωσης Ενοποιημένων Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Οργάνωση Διοικητικών, Παραγωγικών Λειτουργιών και Εκδηλώσεων
  • Ειδικές Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Ανάπτυξη Λογισμικού

  • Μελέτη Προδιαγραφών και λειτουργικών απαιτήσεων
  • Ανάλυση συστημάτων και ανάπτυξη κώδικα
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – προσαρμογής και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού

Υποδομή και Συστήματα

  • Ολοκληρωμένα Συστήματα – Δίκτυα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Προμήθεια – Εγκατάσταση – Υποστήριξη)
  • Σύνδεση Συστημάτων Πληροφορικής με Ειδικό  Εξοπλισμό (ψηφιακές συσκευές και μηχανές)

Υποστήριξη Συστημάτων

  • Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Συστημάτων Λογισμικού
  • Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης Εξοπλισμού
  • Τεχνική Εκπροσώπηση Πελατών σε Προμηθευτές Εξοπλισμού & Συστημάτων

Εκπαίδευση

  • Κατάρτιση χρηστών σε χρήση λογισμικού
  • Εκπαίδευση εξειδικευμένων χρηστών στη λειτουργία δικτύων και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων Η/Υ.